Verbis Kayıt Süreleri Uzatıldı-KVKK Duyuru

Paylaş

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

VERBİS Kayıt Süresi Yeniden Uzatıldı

Verbis kayıt süresi bir kez daha uzatıldı. Peki, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), verbis kayıt sürelerini neden uzatma kararı aldı?

En son KVVK’nın 2019/387 sayılı kurul kararınca uzatılan VERBİS kayıt yükümlülüğü, kurulun 2020/482 sayılı kararı ile Covid-19 gerekçe gösterilerek tekrar uzatıldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak,

  • Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olması,
  • Uzaktan veya dönüşümlü çalışma modellerinin uygulanması
  • VERBİS kayıt yükümlülüğünün zamanında yerine getirilemeyeceği gerekçesiyle söz konusu talebin Kurul tarafından değerlendirilerek sürelerin uzatılması kararı alındığı belirtildi.
Açılımı ”Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” olan VERBİS, kişisel verileri işleyen tüm şirket ve işletmelerin mecburi olarak kayıt olmak durumunda olduğu bir sistemdir. Kişisel verileri işleyen her işletme, işlemeye başlamadan önce bu sisteme kayıt olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yasal bir zorunluluktur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu içerisinde özellikle 16. maddede bahsi geçen VERBİS kayıt işlemleri, her yıl belirli tarih aralıklarında yapılır. VERBİS kayıt tarihleri, işletmelere özel olarak tanınan belirli bir süre zarfı sunar. Bu süre zarfı içerisinde, istenilen her bilginin eksiksiz olarak kaydedilmesi büyük önem taşır.

VERBİS Kayıt Süresi

VERBİS kayıt süresi ile ilgili alınan en yakın tarihli karar olan 23.06.2020, 2020/482 sayılı kararda kayıt sürelerinin uzatıldığı duyurulmuştur. Karar incelendiğinde aşağıdaki detayların öne sürüldüğü görülmüştür.

• Bir yıl içerisinde çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşan, hem gerçek hem de tüzel kişiler için yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30.09.2020 tarihine dek izin verilmiştir.
• Yurt dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS’e kayıt olmaları ve diğer tüm bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30.09.2020 tarihi belirtilmiştir.
• Bir yıl içinde personel sayısı 50’den az ve yıllık olarak mali bilançosu 25 milyon TL’den düşük olan, bununla birlikte temel alanı ”özel nitelikli kişisel veri işleme” olarak geçen kişilerin ise VERBİS kayıtlarını yaptırmaları için 31.03.2021 tarihine kadar süre verilmiştir.
• Kamu kurum ve kuruluşlarına da VERBİS kaydı zorunluluğu getirildiği için, bu kuruluş ve kurumların da 31.03.2021 tarihine dek kayıtlarını tamamlaması gereklidir. Belirtilen tarihler Resmi Gazete’de de bildirilen tarihlerdir.

Verbis Kayıt Süreleri Yeniden Uzatıldı

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Duyuru- 01 Ekim 2020

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir. Başkanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edilmiştir. Bu tesbite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. NOT: VERBİS’e kayıt işlemleri halen devam etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Kapsamında VERBİS'e Kayıt Tarihleri Nedir?

Aşağıda Resmi Gazete’de yayınlanan VERBİS kayıt süresi son tarih bilgileri alıntılanmıştır:

Verilerin tam olarak güvenli bir şekilde saklanabilmesi için bu madde büyük önem taşır ve ihmal edilmemelidir. Verilerin işlenmesi konusunda sağlanan güvenlik önlemleri şeffaf bir ortam oluşturulmasına da yardımcı olabilir. Veri işleme faaliyetlerinin bu şekilde denetlenmesi de şirketlerin sahip olduğu 3. kişi bilgilerinin kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasını sağlayabilir. Buna bağlı olarak dijital dolandırıcılık gibi veri erişimiyle işlenen suçlara karşı da güvende olmaları sağlanabilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ait olan sistemlerden biri olan VERBİS, online bir kişisel veri işleme sistemine sahip olan her işletmenin VERBİS kaydı yapmasının zorunlu olduğunu bildirmiştir.
Ancak kayıt yaptırması zorunlu olmayan istisna işletmeler de bulunur. Bunlardan bazıları kanun içerisinde belirtilmiştir. 6698 Sayılı kanuna göre, aşağıdaki durumlarda VERBİS kaydı alınmayabilir. Kanunda belirtilen istisna durumları alıntılanmıştır:
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları: 01.10.2018 – 24 ay – 30.09.2020 • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için: 01.10.2018 – 24 ay – 30.09.2020 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları: 01.01.2019 – 27 ay – 31.03.2021 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları: 01.04.2019 – 24 ay – 31.03.2021

Kimler VERBİS Kayıt Yapmakla Yükümlüdür?

VERBİS’e kayıt zorunluluğu önemli bir yükümlülüktür ve bu yükümlülük uygulanmadığında idari para cezası gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. VERBİS kaydı yaptırmayan işletmelere 20.000 TL’den başlayarak 1 milyon TL’ye dek yükselen para cezası tutarları uygulanabilir. Kayıtlar sırasında kişisel verilerin işlenme amacı, işlenme kategorisi, bilgilerin ne amaçla kullanılacağı, bilgilerin aktarılıp aktarılmayacağı konusunda detaylar verilir. Ayrıca verilerin güvenliği için ele alınan tedbirler de bu bilgiler arasında yer alır.
Verilerin tam olarak güvenli bir şekilde saklanabilmesi için bu madde büyük önem taşır ve ihmal edilmemelidir. Verilerin işlenmesi konusunda sağlanan güvenlik önlemleri şeffaf bir ortam oluşturulmasına da yardımcı olabilir. Veri işleme faaliyetlerinin bu şekilde denetlenmesi de şirketlerin sahip olduğu 3. kişi bilgilerinin kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasını sağlayabilir. Buna bağlı olarak dijital dolandırıcılık gibi veri erişimiyle işlenen suçlara karşı da güvende olmaları sağlanabilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ait olan sistemlerden biri olan VERBİS, online bir kişisel veri işleme sistemine sahip olan her işletmenin VERBİS kaydı yapmasının zorunlu olduğunu bildirmiştir.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde İstisnalar

Ancak kayıt yaptırması zorunlu olmayan istisna işletmeler de bulunur. Bunlardan bazıları kanun içerisinde belirtilmiştir. 6698 Sayılı kanuna göre, aşağıdaki durumlarda VERBİS kaydı alınmayabilir. Kanunda belirtilen istisna durumları alıntılanmıştır:

• Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
• 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
• 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
• 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
• 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler,
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri,
• Arabulucular,
• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

VERBİS Kayıt Nasıl Yapılır?

VERBİS kayıt işlemleri, www.kvkk.gov.tr adresinden eksiksiz bir şekilde yönetilebiliyor. Aşağıdaki adımları takip ederek sorunsuz bir VERBİS kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda profesyonel yardım almak isterseniz, Lundo Data’dan yardım alabilir, süreci hızlı ve etkili bir şekilde takip etme fırsatı bulabilirsiniz. KVKK danışmanlığı ve eğitim hizmetleri üzerinde profesyonel çalışmalar gerçekleştiren Lundo Data, KVKK eğitimi de vererek VERBİS kayıt süreçlerinde destekçiniz olabilir. Kişisel verilerinizin zahmetsiz bir şekilde korunmasını sağlayan Lundo Data, VERBİS süreçlerini kolaylıkla atlatmanıza yardımcı olur.
Verilerinizin yasal denetimlerden eksiksiz bir şekilde geçmesini sağlayan Lundo Data, çalışanlarınızın eğitimine de katkıda bulunur. Dilerseniz KVKK süreçleri hakkında kişisel ya da kurumsal olarak destek eğitimleri alabilir ya da bilgilendirme ve uzmanlık eğitimlerini deneyimleyebilirsiniz. VERBİS kaydınız için gerekli olan tüm envanterlerin hızla hazırlanmasını, hukuki danışmanlık süreçlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini ve VERBİS kayıt işlemlerinizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Lundo Data, yeni nesil hizmet anlayışıyla işletmenize ihtiyaç duyacağı tüm destekleri verebilir.

Ücretsiz KVKK Ön Analiz Raporununuzu Aldınız Mı?

Veri güvenliği konusunda profesyonel destek veren Lundo Data, ücretsiz bir şekilde ”KVKK Ön Analiz Raporu” talep edebilmenizi sağlar. Veri işleme süreci sırasında girilen bilgilerin doğru bir biçimde kategorize olması son derece önemlidir. Aynı zamanda taşınan risklerin gözden geçirilmesi ve verilerin tanımlanması da büyük önem taşır. Eğer siz de bu zorlayıcı süreçleri kısa sürede ve zahmetsiz bir şekilde yorulmadan atlatmak istiyorsanız Lundo Data’nın sizin için sağlayacağı kolaylıkları hemen gözden geçirebilirsiniz. Meşru, belirli ve açık amaçlar için veri işlenmesine yardımcı olan Lundo Data ile kişisel verilerinizin erişilebilir olmasını engelleyebilirsiniz. Lundo Data ile aşağıdaki aşamalar hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Tüm aşamalar sonucunda ise VERBİS kaydınız sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

• 1.Aşama: Şirketin ve iş süreçlerinin tanınması,
• 2.Aşama: Eğitim ve temel analiz,
• 3.Aşama: Veri işleme envanterinin hazırlanması,
• 4.Aşama: VERBİS’e kayıt süreci,
• 5.Aşama: Ön analiz raporu,
• 6.Aşama: Hukuki dökümanların hazırlanması,
• 7.Aşama: Veri güvenliği analizi,
• 8.Aşama: Değerlendirme ve sonuç raporu.

Şimdi ”hemen başvur” adımına girerek bilgilerinizi mesaj olarak bırakabilir, dilerseniz danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Verilerinizi korumaya başlamak için ve diğer tüm VERBİS süreçleriniz için Lundo Data’dan destek almaya başlayabilirsiniz.

Verbis kayıt süreleri hakkında daha detaylı bilgi edinebilir yada VERBİS kaydı için hemen destek alabilirsiniz.

güncel haberler

Veri Sorumlusu Avukata 125.000 TL İdari Para Cezası

Ücretsiz Ön Analiz Raporu-KVKK Risk Ölçer
Aşağıda bulunan iki maddeden birisi sizi ilgilendiriyor ise VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüsünüz demektir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

VERBİS Nedir?

VERBİS kayıt desteği için HEMEN başvur!

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Lundo Data tarafından hazırlanmıştır.

Lundo Data Şirketi olarak kişisel verileriniz; hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda başvuru yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rıza alınması halinde iş ortaklarına, tedarikçilere, 3. kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Lundo Data Şirketi’ne yazılı olarak veya info@lundodata.com kurumsal elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Lundo-Data-Popup

Lundo Data İle

Şirketini Korumaya Başla!