VERBİS KAYDINI SAKIN KAÇIRMA!

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Veri Sorumluları Sicili

VERBİS

Verbis Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünüzü Zahmetsizce Tamamlayın!

(Cezalardan şirketinizi koruyun!)

Lundo Data ile Kişisel Verileriniz Koruma Altında!
Videoyu oynat

Video İzle: Verbis Ne Demek?

Videoyu oynat

"Binlerce şirketin hayatı değişiyor. Kişisel veriler ve ticari çıkarlar arasındaki dengeyi korumak artık kritik bir öneme sahip."

Peki Ya Sırada Kimler Var?

Verbis-Endişeli Patron

Kişisel Veri İhlali Endişelerinize SON!

Verbis Kayıt Desteği

Evet, kişisel verileri koruma sürecinde ihtiyaç duyulan tüm araçlar(hukuk, teknoloji ve bilişim) tek bir noktada hizmetinizde!

Ok İşareti

3X Daha Fazla Müşteri

Verbis Kayıt Desteği

Kişisel verileri koruma ve veri etiği marka güveninde % 1’lik bir artışı temsil ederken, marka değerideki % 3’lük büyümeyi ifade eder. Bu güvenilir şirketler;
Verbis-Veri Sorumluları Sicili-Faydaları

Sizden Gelen Birkaç Soru...

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS); sicile başvuru ve ilgili işlemlerde kullanılan, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemidir.

En Son Kayıt Tarihi Ne Zaman?

Çalışan sayısı 50'den çok veya mali bilonçosu 25 milyondan çok olan veri sorumluları ve yurtdışında yerleşik veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS)'e en son kayıt tarihi 30 Eylül 2020.

VERBİS'e Ne Tür Bilgiler Girilmeli?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS)'ne veri kategorileri, veriyi işleme amaçları, veri saklama süresi, yurtdışı veri aktarımı,veri konusu kişi grubu, Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisinin kimlik ve iletişim bilgileri gibi bir çok bilgi girişi yapılır.

Uygulanan Para Cezalarının Miktarları Nedir?

İşlenen kabahatin türüne göre 9.000-1.800.000 TL arasında değişen idari para cezası yaptırımları mevcuttur.

Kayıt Sonrası KVKK Süreci Tamamlanıyor Mu?

Hayır. Kişisel verilerin korunması süreci dinamik bir süreç ve birden fazla bileşeni içinde barındırıyor. Şirketin ve iş süreçlerinin tanımlanmasından, veri işleme envanteri hazırlanmasına; Verbise kayıt sürecinden veri güvenliği analiz süreçlerine kadar birçok aşama mevcut.

Sadece Tüzel Kişiler Mi Yükümlü?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS)'e kayıt hem Gerçek hem de Tüzel Kişilikler için bir yükümlülüktür. VERBİS'ten irtibat kişisi atanmalı, bu kişi veri sorumlusu ile Kurum arasındaki iletişimi sağlamalıdır. İrtibat kişisi veri sorumlusunun Kanun uyarınca sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kişisel Verilerini Korumaya Başla

* Sözleşme zorunluluğu yoktur ve kredi kartı bilgisi istenmemektedir.

Lundo Data, veri güvenliği analizi için ihtiyaç duyduğunuz tüm ARAÇLARI size sunar.

Lundo-Data-Popup

Lundo Data İle

Şirketini Korumaya Başla!

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Lundo Data tarafından hazırlanmıştır.

Lundo Data Şirketi olarak kişisel verileriniz; hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda başvuru yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rıza alınması halinde iş ortaklarına, tedarikçilere, 3. kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Lundo Data Şirketi’ne yazılı olarak veya info@lundodata.com kurumsal elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Lundo Data Şirketi tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede işlenmektedir.

Web sitemizin adresi: https://lundodata.com.

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

Kişisel verileriniz Lundo Data Şirketi tarafından;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı İşe Başvuru ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Denetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmaları ile Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

amaçlarıyla işlenmektedir

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Sağlık verileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, vakıf / sendika / dernek üyeli, din verilerine ilişkin veriler açık rıza alınmak suretiyle,
 • Diğer kişisel verileriniz ise kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve kullanımı ile sözleşmenin ifası, meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla işlenmektedir

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 1. maddede yer verilen amaçlarla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, kolluk kuvvetleri gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları, çözüm ortağı, tedarikçiler, yükleniciler vb. üçüncü kişiler,
 • Üye olunan yetkili birim ve kuruluşlar

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Lundo Data Şirketi, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak korumaktadır.

Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, web adresimizdeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak veya info@lundodata.com adresine elektronik posta yoluyla veya Çukurambar Mah. 1480. Sokak Besakule A Blok No:35 Ankara-TÜRKİYE adresine ıslak imzalı yazılı talep formu ile bizzat teslim edebilirsiniz.

güncel haberler

Veri Sorumlusu Avukata 125.000 TL İdari Para Cezası

Ücretsiz Ön Analiz Raporu-KVKK Risk Ölçer
Aşağıda bulunan iki maddeden birisi sizi ilgilendiriyor ise VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüsünüz demektir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

VERBİS Nedir?

VERBİS kayıt desteği için HEMEN başvur!

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.